Regulamin

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Właścicielem Serwisu RavenMedia.pl (zwanego też “Serwisem”) jest Raven Media Sp. z o.o., ul. Muchoborska 6, 54-424 Wrocław, NIP 897-17-67-168, REGON 021366963, Organ Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS 0000370285 – zwany dalej Administratorem.
2. Niniejszy dokument stanowi regulamin świadczenia usług w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i określa m. in. rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną zwany dalej Regulaminem.
3. RavenMedia.pl jest serwisem internetowym
4. Serwis oparty jest o treści własne (redakcyjne) oraz zewnętrzne.
5. Elementy społecznościowe Serwisu nadają mu również charakter społecznościowej platformy komunikacyjnej, przeznaczonej do wymiany informacji, opinii i spostrzeżeń związanych z tematyką Serwisu.
6. Treści zamieszczane w Serwisie są dostępne dla wszystkich użytkowników Internetu, jednakże z pełnej funkcjonalności Serwisie mogą korzystać tylko osoby zarejestrowane.
7. Zasoby wszelkich serwisów należących do Raven Media Sp. z o.o. w tym znajdujące się na nich treści, mogą być wzajemnie współdzielone.
8. Dostęp do treści w Serwisie oraz korzystanie z jego funkcjonalności nie podlega opłatom. Odpłatne mogą być jedynie niektóre dodatkowe usługi, uruchomiane tylko i wyłącznie na wyraźne zamówienie Użytkownika – zgodnie z przedstawioną w zakresie danej usługi ofertą i dopiero po dokonaniu płatności.
9. Definicja zwrotów używanych w Regulaminie:
a) Regulamin – niniejszy dokument w aktualnie obowiązującej wersji, znajdujący się pod adresem http://RavenMedia.pl/regulamin stanowiący regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
b) Administrator – Raven Media Sp. z o.o., ul. Muchoborska 6, 54-424 Wrocław, właściciel serwisu RavenMedia.pl.
c) Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem RavenMedia.pl.
d) Zamknięta część Serwisu – obszar stron www w ramach witryny RavenMedia.pl oraz usług świadczonych przez Administratora dostępny wyłącznie dla Użytkowników Zarejestrowanych (funkcjonalność aktualnie niedostępna).
e) Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisie (zarejestrowana i nie zarejestrowana). Użytkownikiem Serwisie może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a osoba małoletnia tylko za zgodą przedstawiciela ustawowego.
f) Użytkownik Zarejestrowany – Użytkownik, który dokonał rejestracji poprzez podanie swoich prawdziwych i aktualnych na dzień rejestracji danych za pomocą środków informatycznych dostępnych w Serwisie, posiadający swój unikalny login zabezpieczony hasłem. Użytkownik Zarejestrowany może zamieszczać w Serwisie Posty oraz korzystać z Zamkniętej części Serwisu.
g) Konto Użytkownika (Konto) – wszystkie informacje o Użytkowniku, w tym dane Konta, jakie zbiera i trwale rejestruje w swoim systemie informatycznym Administrator.
h) Profil Użytkownika (Profil) – wydzielone dla danego Użytkownika Zarejestrowanego w Serwisie strony internetowe. Profil zawiera te dane własne Użytkownika zawarte w jego Koncie, które Administrator ujawnia do wglądu (i w pewnym zakresie do edycji) Użytkownikowi. Część informacji z Profilu jest widoczna wyłącznie dla właściciela Profilu Użytkownika, a część ogólnie widoczna – ten zakres jest wyraźnie wydzielony w ramach Profilu.
i) Post – podstawowa forma wypowiedzi Użytkownika w Serwisie w ramach jego systemu forów dyskusyjnych, w której Użytkownik może w określony sposób dzielić się z innymi Użytkownikami swoją wiedzą i opiniami.
j) Materiały – zamieszczone przez Użytkownika na serwerach Administratora w ramach Postów w celu ich publikacji w Serwisie teksty, informacje, artykuły, opracowania, obrazy, grafiki, materiały (w tym pliki) multimedialne oraz inne treści w formie Linku do strony lub pliku o określonych parametrach.
k) Link do strony – odnośnik przekierowujący do strony internetowej, na której zamieszczony jest Materiał
l) Reklamodawca – Podmiot współpracujący z Administratorem, którego treści marketingowe mogą być zamieszczane w Serwisie lub e-mailach wysyłanych do Użytkowników.
m) Partner Merytoryczny – podmiot trzeci, niezależny od Administratora, który jest autorem artykułu zamieszczonego w Serwisie i który odpowiada za jego treść (Administrator udostępnia jedynie platformę techniczną dla publikacji artykułów od Partnerów Merytorycznych).
o) Materiały Reklamowe – materiały zawierające treści reklamowe / marketingowe dostarczone od Reklamodawców w formie elektronicznej.
p) Materiały Agregowane – treści dostarczane do Serwisie w sposób całkowicie automatyczny (za pomocą tzw. “robotów”) ze źródeł zewnętrznych, w szczególności nagłówki wiadomości (“newsów”) z ogólnodostępnych kanałów RSS.
r) Link – odnośnik przekierowujący do strony internetowej.
s) Polityka Prywatności – odrębny dokument regulujący szczegółowo zasady prowadzenia polityki prywatności wobec Użytkowników, znajdujący się pod adresem http://RavenMedia.pl/polityka-prywatnosci
t) Nieautoryzowany Dostęp – Użytkownik, który korzysta z Konta/Profilu, którego nie jest właścicielem, tzn. używa do niego nie swoich danych dostępowych lub korzysta z jakichkolwiek zasobów Serwisie, nie posiadając do tego uprawnień.
u) Nadużycie – wszelkie działania Użytkownika niezgodne z prawem lub niniejszym Regulaminem.

§ 2 REJESTRACJA W Serwisie
1. Do korzystania z Zamkniętej części Serwisu konieczna jest Rejestracja Użytkownika w Serwisie.
2. W celu dokonania rejestracji Użytkownik powinien przejść do strony rejestracji i wypełnić formularz rejestracyjny, podając wymagane dane, dokonać akceptacji niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności (oraz odpowiednich zgód dotyczących m. in. przetwarzania danych), a następnie uaktywnić swoje Konto poprzez link przesłany przez Administratora na podany przez Użytkownika adres e-mail.
3. Po kliknięciu w link aktywacyjny, Użytkownik musi jeszcze uzupełnić swój Profil, uzupełniając odpowiednie dane w formularzu i zapisując je w ramach tworzonego Profilu. Po aktywacji Konta Użytkownik otrzymuje możliwość skorzystania z Zamkniętej części Serwisu (w razie próby skorzystania z treści w części Zamkniętej przez Użytkownika niezarejestrowanego, otrzyma on komunikat z prośbą o dokończenie rejestracji).
4. Wszystkie podane przez Użytkownika podczas procesu rejestracji dane muszą być zgodne z prawdą. Za prawdziwość podanych danych odpowiada Użytkownik.

5. W wyniku rejestracji dla Użytkownika Zarejestrowanego tworzone jest Konto. Użytkownik Zarejestrowany może edytować informacje o sobie w ramach Profilu do Konta. Niektóre informacje w ramach Profilu są jawne (upublicznione) dla innych Użytkowników – dane te są wyraźnie oznaczone.

6. Użytkownicy mają wgląd do informacji upublicznionych w ramach Profilu przez Użytkownika Zarejestrowanego.
7. Użytkownik poprzez realizację procesu rejestracji zakończonej założeniem Konta oświadcza, że:
a) zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu;
b) zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Polityki Prywatności, określającej szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników w serwisie;
c) wyraża zgodę na upublicznienie Profilu Użytkownika przez Administratora, w określonym w Profilu zakresie, jak również na zamieszczenie danych upublicznionych w ramach Profilu do Konta na stronach Serwisie oraz akceptuje fakt, że dostęp do upublicznionych danych osobowych, wizerunku na fotografiach, jak również do innych informacji upublicznionych w ramach Profilu do Konta (lub w ramach opublikowanych przez Użytkownika Postów) może mieć nieograniczony krąg Użytkowników; nie dotyczy to jednak następujących danych z Profilu (w szczególności): – adresu e-mail; – hasło do Konta; – kodów aktywacyjnych lub innego typu poufnych danych dostępowych; – danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym
d) wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych przekazanych podczas rejestracji, w celach realizacji przez Administratora usług dostępnych w ramach Serwisu;
e) wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie w celach marketingowych przez Administratora dotyczącego go adresu poczty elektronicznej oraz podanych przez niego danych, w myśl przepisów ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(dalej zwane RODO);
f) wyraża zgodę na przesyłanie mu za pomocą środków komunikacji elektronicznej (w szczególności za pomocą poczty elektronicznej – na podany adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
g) oświadcza, iż podane przez niego dane są prawdziwe i aktualne
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu pełnego dostępu do usług oferowanych w ramach Serwisie.
9. Administratorem danych osobowych Użytkowników Zarejestrowanych w rozumieniu ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(dalej zwane RODO) jest Raven Media Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Muchoborska 6, 54-424 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000370285, NIP 897-17-67-168, REGON 021366963, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 złotych (zwana dalej: RAVEN MEDIA lub Administrator).

10. Administrator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień, wynikających z ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej zwane RODO), na zasadach szczegółowo określonych w POLITYCE PRYWATNOŚCI, która zawiera szczegółowe informacje o przysługujących Użytkownikowi w związku z przetwarzaniem jego danych, prawach. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować na adres: Raven Media Sp. z o.o., ul. Muchoborska 6, 54-424 Wrocław, z dopiskiem „Dane Osobowe” lub na adres poczty elektronicznej: admin@ravenmedia.pl , wpisując w temacie wiadomości „Dane osobowe”, a także pod numerem telefonu 71/ 78 23 180.

12. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z Rejestracji oraz usunąć dane rejestracyjne z systemu za pomocą odpowiednich narzędzi dostępnych z poziomu Zarządzania Kontem. Dane mogą zostać usunięte bez podania przyczyny również przez administratora m.in. w przypadku stwierdzenia wadliwości podanego adresu e-mail.

13. Usunięcie danych rejestracyjnych Użytkownika z systemu jest równoznaczne z utratą przez tego Użytkownika dostępu do Zamkniętej części Serwisu.
14. Usunięcie Konta Użytkownika nie wiąże się z usunięciem z Serwisu Postów, Materiałów i innej aktywności Użytkownika, chyba że niniejszy Regulamin bądź postanowienia odnoszące się do poszczególnych usług stanowią inaczej.

§ 3 ZASADY UMIESZCZANIA TREŚCI PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW
1. Użytkownicy Zarejestrowani mogą zamieszczać na serwerach Administratora, w celu publikacji w Serwisie Posty.
2. Administrator merytorycznie nie ingeruje w treść Postów oraz – w granicach dopuszczalnych przez prawo – nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wywołane ich publikacją.
3. Posty stanowią prywatne opinie i wypowiedzi ich autorów (Użytkowników).
4. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Postów w przypadku stwierdzenia, iż mogą naruszać chronione prawem dobra podmiotów trzecich lub naruszają prawo lub dobre zwyczaje.
5. Użytkownik Zarejestrowany umieszczając Posty oświadcza, iż są one wolne od wad prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich oraz, że przysługują mu majątkowe prawa autorskie do treści, które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej lub, że przysługują mu prawa do korzystania z tych treści i publikowania ich w Serwisie w ramach Postów.
6. W granicach dopuszczalnych prawem, Użytkownik Zarejestrowany ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie Posty, które zamieścił w Serwisie.
7. Użytkownik zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia osoby trzeciej z roszczeniami w stosunku do Administratora z tytułu naruszenia jakichkolwiek praw przez zamieszczenie Postu lub innej treści przez Użytkownika, przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.
8. Jeżeli zdaniem Użytkownika czyjś Post narusza prawo, Regulamin lub dobre obyczaje, Użytkownik taki ma możliwość zawiadomienia o tym fakcie Administratora. Rozpatrywane będą wyłącznie zgłoszenia zawierające uzasadnienie.
9. Użytkownik poprzez umieszczenie treści w Serwisie udziela Administratorowi licencji do korzystania z tych treści na wszelkich dostępnych polach eksploatacji w ramach funkcjonowania Serwisie oraz innych serwisów prowadzonych przez Administratora (lista serwisów prowadzonych przez Administratora jest dostępna w siedzibie Administratora). Licencja obejmuje również w szczególności:
a) rozpowszechnianie utworu w inny sposób, niż określony w pkt. 2 art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności: publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
b) prawo do tworzenia papierowych wersji treści;
c) prawo wykorzystania treści w celu promocji i reklamy Serwisu lub usług świadczonych przez Administratora, a także w celach związanych z marketingiem własnym Administratora. Uprawnienie to dotyczy także opracowań treści;
d) prawo dokonywania obróbki komputerowej, adaptacji i modyfikacji zawartości, bez naruszania istoty treści merytorycznej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji treści wymaganych przez specyfikę medium internetowego;
e) prawo do wykorzystywania treści w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania treści (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań (abstraktów);
10. Licencja, o której mowa w ust. 10 powyżej, jest nieodpłatna, niewyłączna, nieograniczona terytorialnie oraz zostaje udzielona dla danej treści w momencie umieszczenia jej w Serwisie na okres pięciu lat; po upływie tego terminu ulega automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony. W przypadku usunięcia Konta Użytkownika Administrator ma prawo do dalszego korzystania z udzielonej przez Użytkownika licencji.

§ 5 ARTYKUŁY PUBLIKOWANE W SERWISIE
1. Artykuły w serwisie pochodzą z różnych źródeł.
2. W granicach dopuszczalnych przez prawo, Administrator, ogranicza swą odpowiedzialność do treści redagowanych przez niego merytorycznie.
3. W pozostałym zakresie, Administrator udziela jedynie technicznej platformy komunikacyjnej do publikacji dla swoich Partnerów Merytorycznych – nie ingerując przy tym merytorycznie w zamieszczane przez tych Partnerów Merytorycznych treści.
4. W przypadku uznania, iż dany artykuł narusza czyjeś prawa, należy to zgłosić Administratorowi. Rozpatrywane będą wyłącznie zgłoszenia zawierające uzasadnienie.

§ 6 INNE TREŚCI PRZEKAZYWANE W RAMACH SERWISU
1. Administrator zastrzega możliwość umieszczania w Serwisie lub korespondencji e-mailowej do Użytkowników (na podstawie wyrażonej zgody) Materiałów Reklamowych – zgodnie z niniejszym Regulaminem i Polityką Prywatności oraz analogicznymi dokumentami znajdującymi się na portalach Reklamodawców.
2. W razie przekierowania Użytkownika na strony Partnerów Merytorycznych lub Reklamodawców, Użytkownika obowiązują odpowiednie przepisy obowiązujące na portalach tych Partnerów.
3. W granicach dopuszczalnych prawem, za treść reklam odpowiadają wyłącznie Reklamodawcy.

§ 7 OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisie zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, niniejszym Regulaminem oraz ogólnymi zasadami współżycia społecznego. W szczególności Użytkownik zobowiązuje się do:
a) nie zamieszczania w Postach treści o charakterze w jakikolwiek sposób naruszających prawo, sprzecznych z dobrymi obyczajami, a w szczególności zawierających treści pornograficzne, obrażające uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania zabezpieczeń, wirusy i inne podobne,
b) działania w sposób nie naruszający prawa innych Użytkowników, w tym w szczególności majątkowe lub osobiste prawa autorskie oraz ich prawo do prywatności,
c) nie zamieszczania w Serwisie materiałów zawierających treści o charakterze komercyjnym, reklamowym, spamerskim,
d) nie podejmowania działań i zamieszczania Postów zawierających treści, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić funkcjonowanie Serwisie,
e) nie używania nicków, tytułów, opisów, treści itp. będących lub nawiązujących do wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami,
2. W razie naruszania niniejszego Regulaminu a w szczególności powyższych postanowień, Administrator ma prawo usunąć Post samodzielnie oraz zablokować lub usunąć Konto Użytkownika Zarejestrowanego.

§ 8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ, PRAWA ORAZ OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA
1. W granicach dopuszczalnych prawem Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) sposób i skutki korzystania z Serwisu przez Użytkowników,
b) treść i formę zamieszczanych Postów i innych materiałów oraz za prawdziwość treści i danych umieszczanych przez Użytkownika Zarejestrowanego,
c) treść i formę opisów charakteryzujących Profile Użytkowników Zarejestrowanych,
d) niezamierzone i niezawinione błędy w działaniu aplikacji udostępnianych Użytkownikom w ramach Serwisie,
e) szkody wynikłe z udostępnienia przez Użytkownika Zarejestrowanego hasła dostępowego do Konta osobom trzecim, f) udostępnianie hasła i danych Użytkowników osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa bądź stosownych decyzji administracyjnych lub orzeczeń sądowych, g) utratę Postów i innych materiałów zamieszczonych w Serwisie spowodowaną niemożliwą do przewidzenia awarią, działaniem osób trzecich lub ich usunięciem przez Administratora na podstawie przepisów Regulaminu lub przepisów prawa,
2. Administrator zastrzega sobie prawo do:
a) okresowego wyłączania, w uzasadnionych przypadkach, Serwisu bez uprzedniego powiadomienia Użytkowników,
b) natychmiastowego skasowania każdego Postu lub innego materiału bez uprzedniego powiadomienia, w wypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu,
c) natychmiastowego skasowania każdego Postu lub innego materiału, co do którego istnieje podejrzenie, że może on naruszać prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne, oraz prawa osób trzecich,
d) natychmiastowego zablokowania Konta Użytkownika Zarejestrowanego i wszystkich zamieszczonych przez niego Postów i innych materiałów w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu Serwisie lub przepisów prawa,
e) zaprzestania udostępniania Serwisu (z ważnych przyczyn) lub jego poszczególnych funkcjonalności,
f) skasowania, w sytuacjach wyjątkowych, nie zawinionych przez Administratora, całej zawartości Serwisu.

3. Zakres dostępu lub sposób funkcjonowania Serwisu może być dowolnie zmieniany przez Administratora. Administrator poinformuje na łamach Serwisu o istotnej zmianie zakresu udostępnianych funkcjonalności, przede wszystkim takim, które mogą wiązać się z dodatkowymi obowiązkami dla Użytkownika.
4. Administrator dołoży wszelkich starań, aby dane dostępne w Serwisie były kompletne i aktualne oraz prezentowane z należytą starannością, ale w granicach dopuszczalnych przez prawo, nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje indywidualnych decyzji Użytkownika podjętych na podstawie informacji dostępnych w Serwisie.
5. W granicach dopuszczalnych przez prawo i przy poszanowaniu praw konsumenta, Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wystąpienia szkód po stronie Użytkownika, wynikających z korzystania z Serwisu lub brakiem takiej możliwości, utraty danych Użytkownika w systemie, opóźnienia w przesłaniu danych, spowodowanych brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub innymi przerwami w funkcjonowaniu Serwisu, spowodowanymi przez czynniki niezależne od Administratora. Przy czym do czynników niezależnych od Administratora zalicza się w szczególności:
a) przyczyny technologiczne związane z funkcjonowaniem Serwisu
b) przyczyny technologiczne wynikające z awarii transmisji lub łączy telefonicznych, również międzynarodowych
c) obciążenia łączy oraz nieprawidłowości w działaniu operatorów krajowych i zagranicznych lub brak dostępu do sieci wymienionych operatorów
d) przerwy w dostawie energii elektrycznej oraz awarie urządzeń technicznych
e) inne okoliczności wynikające z nieprawidłowego działania dostawców usług oraz operatorów telekomunikacyjnych
f) siłę wyższą, rozumianą jako nagła, niespodziewana przyczyna zewnętrzna, niezależna od działań Administratora
g) konieczne przerwy eksploatacyjne, remontowe oraz inne przerwy o charakterze technicznym,
h) okoliczności wynikające z awarii urządzeń lub oprogramowania Użytkownika,

§ 9 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
1. Administrator informuje, że Serwis zawiera teksty chronione prawem autorskim, znaki towarowe, logo, grafikę oraz inne oryginalne materiały i pliki, a przyjęty w Serwisie układ i dobór kolorów, stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i pokrewnych.
2. Użytkownicy Serwisu są uprawnieni do wykorzystywania udostępnianych treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. Kopiowanie, reprodukowanie i modyfikowanie danych, informacji, materiałów i plików umieszczonych w Serwisie bez pisemnej zgody Administratora jest zabronione.

§ 10 REKLAMACJE
1. Każdemu Użytkownikowi Serwisie przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisie.
2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail Administratora (admin@ravenmedia.pl) lub listownie na adres pocztowy Administratora.
3. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.
4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.
5. Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w ustępie 3 powyżej w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych, lub napotka przeszkody z przyczyn od niego niezależnych (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.).
6. Administrator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień – czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, z ważnych przyczyn. Zmiany będą publikowane w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu.
2. Zmiany wchodzą w życie z chwilą udostępnienia zmienionego tekstu Regulaminu na stronach Serwisu. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne jest z wyrażeniem dla nich akceptacji i zrozumienia.
3. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien usunąć swoje Konto oraz zaprzestać korzystania z Serwisie, z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, a w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U z 1964 r., nr 16, poz. 93 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r.Nr 22, poz.271 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2003 r., nr 123 poz. 1151 z późn. zmianami) oraz innych stosownych aktów prawnych.